1. Home
 2. » 
 3. Blog
 4. » 
 5. ile trzeba mieć punktów żeby dostać się do liceum

ile trzeba mieć punktów żeby dostać się do liceum

punktów

Każdego roku, gimnazjaliści, którzy chcą dostać się do liceum, zmagają się z coraz większymi wymaganiami. Dotyczy to nie tylko ilości punktów z egzaminów, ale również wysokości średniej ocen z gimnazjum.

Każdego roku liczba punktów potrzebnych do wejścia na listę uczniów, jest zupełnie inna. Większość liceów nie zastrzega sobie dolnego progu, od którego przyjmuje nowych uczniów (wysoka indywidualna punktacja, to jednak tylko część sukcesu).

Bardzo wiele zależy od tego, ile punktów i jakie osiągnięcia mają inne osoby kandydujące do danego liceum. Mając bardzo dużą konkurencję, nawet uczniowie o najwyższych wynikach egzaminów i najlepszych ocenach, nie mogą być pewni dostania się do szkół, które wybrali.

W 2018 roku, największą możliwą do uzyskania liczbą punktów w pierwszym terminie rekrutacji, było 200. Liczba ta stanowiła sumę punktacji uzyskanej na egzaminach gimnazjalnych, punktacji przyznawanej za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz punktacji dodatkowej, przyznawanej za wyjątkowe osiągnięcia.

Uczniowie musieli wykazać się swoją wiedzą z przedmiotów, takich jak: język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze, język obcy nowożytny – poziom podstawowy. Sumę wyników uzyskanych z poszczególnych przedmiotów, mnożono przez współczynnik punktowy 0,2, co dawało możliwość zdobycia maksymalnie 100 punktów.

Oceny na świadectwie również miały swoją ściśle określoną punktację. Za ocenę celującą przyznawano 18 punktów, za bardzo dobrą 17 punktów, za ocenę dobrą 14 punktów, za dostateczną 8 punktów, natomiast za dopuszczającą tylko 2 punkty. Maksymalnie więc można było otrzymać 72 punkty za swoje świadectwo.

W 2018 roku

Stworzono też punkty dodatkowe, które przyznawano za różnego rodzaju wyjątkowe osiągnięcia:

 • Uczniowie, którzy ukończyli gimnazjum z wyróżnieniem, otrzymywali dodatkowe 7 punktów.
 • Za aktywność społeczną, zwłaszcza na zasadach wolontariatu, w tym również w środowisku szkolnym, można było dostać do 3 punktów.
 • Za różne szczególne osiągnięcia, które zostały wymienione na świadectwie szkolnym, przyznawano aż do 18 punktów.
 • Konkursy, w których uczniowie brali udział podczas nauki w gimnazjum i w których osiągali sukcesy, również dawały możliwość zwiększenia ogólnej ilości punktów.
 • W konkursach o zasięgu ponadwojewódzkim, które organizowane były przez kuratorów oświaty, w zależności od zajętego miejsca, można było zdobyć od 5 do 10 punktów.
 • Dla konkursów międzynarodowych lub ogólnokrajowych, jak również w turnieju ogólnopolskim, przyznawane punkty mieściły się w zakresie od 3 do 10.
 • W konkursach o mniejszym, bo wojewódzkim zasięgu, organizowanych przez kuratora oświaty, do zdobycia było od 3 do 10 punktów.

Niektóre licea organizowały także dodatkowe testy z języka angielskiego i matematyki, a szkoły sportowe przeprowadzały często dodatkowo egzaminy sprawnościowe. Punkty otrzymane na takich egzaminach były doliczane poza podstawową punktacją i liczyły się tylko dla tych konkretnych szkół, które takie egzaminy organizowały.